เครือข่ายผู้หญิงฯ ค้านกม.ความเท่าเทียมระหว่างเพศฉบับกระทรวงฯเครือข่ายผู้หญิงฯ ค้านกม.ความเท่าเทียมระหว่างเพศฉบับกระทรวงฯ

มติชนออนไลน์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่โรงแรมเวียงใต้ เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย พร้อมด้วยเครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ และเครือข่ายภาคประชาชน จัดสัมนาเรื่อง “ร่างกฏหมายความเท่าเทียมระหว่างเพศ… ส่งเสริมหรือซ้ำเติม” โดยมีองค์กร ภาคีเครือข่ายสตรีที่ขับเคลื่อนการทำงานเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิงร่วมสัม นา
นางวิระดา สมสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 เตรียมส่งร่าง พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ…. ฉบับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าสู่สภาในสมัยประชุมต่อไปนั้น ปรากฎว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวกำหนดคำนิยามการเลือกปฏิบัติโดยมีข้อยกเว้นให้สามารถเลือก ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ในกรณีที่มีเหตุผลทางวิชาการ ทางศาสนา หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ เท่ากับเปิดช่องให้มีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ ที่สำคัญร่าง พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ยังขาดการกำหนดมาตรการด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างแท้จริง ร่างพ.ร.บ.ความเท่าเทียมฯ ฉบับกระทรวงพม.จึงยังขาดหลักประกันว่า จะมีการดำเนินงานส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางวิระดา กล่าวอีกว่า เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย จึงได้จัดทำร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ฉบับประชาชนขึ้นมา โดยกำหนดคำนิยามการห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในทุกรูปแบบที่ สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล โดยไม่มีเงื่อนไขข้อยกเว้น โดยจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในทุกภูมิภาค ก่อนจะนำเสนอร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาสฯ ฉบับประชาชน ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระสอง พร้อมกับร่างพ.ร.บ.ฉบับกระทรวงพม. และขอเรียกร้องให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับประชาชน รวมทั้งขอให้มีการแต่งตั้งตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยต้องคำนึงถึงสัดส่วนของสตรี และสตรีมุสลิมเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วย
ที่มา: http://prachatai.com/journal/2011/01/32697

มติชนออนไลน์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่โรงแรมเวียงใต้ เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย พร้อมด้วยเครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ และเครือข่ายภาคประชาชน จัดสัมนาเรื่อง “ร่างกฏหมายความเท่าเทียมระหว่างเพศ… ส่งเสริมหรือซ้ำเติม” โดยมีองค์กร ภาคีเครือข่ายสตรีที่ขับเคลื่อนการทำงานเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิงร่วมสัม นา
นางวิระดา สมสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 เตรียมส่งร่าง พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ…. ฉบับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าสู่สภาในสมัยประชุมต่อไปนั้น ปรากฎว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวกำหนดคำนิยามการเลือกปฏิบัติโดยมีข้อยกเว้นให้สามารถเลือก ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ในกรณีที่มีเหตุผลทางวิชาการ ทางศาสนา หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ เท่ากับเปิดช่องให้มีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ ที่สำคัญร่าง พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ยังขาดการกำหนดมาตรการด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างแท้จริง ร่างพ.ร.บ.ความเท่าเทียมฯ ฉบับกระทรวงพม.จึงยังขาดหลักประกันว่า จะมีการดำเนินงานส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางวิระดา กล่าวอีกว่า เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย จึงได้จัดทำร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ฉบับประชาชนขึ้นมา โดยกำหนดคำนิยามการห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในทุกรูปแบบที่ สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล โดยไม่มีเงื่อนไขข้อยกเว้น โดยจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในทุกภูมิภาค ก่อนจะนำเสนอร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาสฯ ฉบับประชาชน ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระสอง พร้อมกับร่างพ.ร.บ.ฉบับกระทรวงพม. และขอเรียกร้องให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับประชาชน รวมทั้งขอให้มีการแต่งตั้งตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยต้องคำนึงถึงสัดส่วนของสตรี และสตรีมุสลิมเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วย
ที่มา: http://prachatai.com/journal/2011/01/32697