เกี่ยวกับเรา

คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2549 โดยเป็นเครือข่ายนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพเพื่อส่งเสริมการไม่ใช้ความรุนแรงและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและยุติการลอยนวลพ้นผิด คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์และรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมกับส่งเสริมนักกิจกรรมระดับรากหญ้าและให้ความสนับสนุนผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการต่อสู้เพื่อให้ได้รับความยุติธรรม ในเดือนธันวาคม 2552 คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิกับสำนักงานเขตที่กรุงเทพมหานคร และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเชื่อว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมเป็นเงื่อนไขจำเป็น เพื่อลดความขัดแย้งที่รุนแรงและสถาปนาสันติภาพในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง

มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเชื่อว่าปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคือตัวชุมชนเอง จึงให้ความสำคัญและทุ่มเททรัพยากรเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะเกี่ยวกับประเด็นความยุติธรรมและหลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ส่งเสริมศักยภาพของผู้เสียหายและสมาชิกในครอบครัวที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรม และช่วยให้ชุมชนปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยใช้สันติวิธี และการรณรงค์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อให้รัฐบาลไทยแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการละเลยต่อหลักนิติธรรม เพื่อยุติการละเว้นโทษและให้การเยียวยากับผู้เสียหายและครอบครัว

มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพมีเป้าหมายส่งเสริมให้ภาครัฐมีเจตจำนงทางการเมืองที่หนักแน่นขึ้นในการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรม โดยกระตุ้นให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมสร้างแรงกดดัน และให้มีการคุ้มครองต่อผู้แสวงหาความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพมุ่งทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้โดยผ่านเครือข่ายนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนและการไม่ใช้ความรุนแรง การสนับสนุนจากเครือข่ายพันธมิตร และการจัดตั้งชุมชนตามบรรทัดฐานของสิทธิมนุษยชน

ยุทธศาสตร์

1) การรณรงค์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นองค์รวม

มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเน้นการปรับใช้บรรทัดฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในระดับชุมชน เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีทักษะ ความรู้ การคุ้มครอง และความเป็นเอกภาพ มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพทำงานทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์รณรงค์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นองค์รวม โดยเชื่อว่าการทำงานในทุกระดับเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและป้องกันการละเมิดสิทธิ

2)ระดับท้องถิ่น : การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาสังคมและการสนับสนุนผู้เสียหาย

มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพจัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมทักษะการเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการรายงานโดยผ่านการอบรมด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย ให้การสนับสนุนอาสาสมัครในพื้นที่ และการฝึกทักษะ โครงการแลกเปลี่ยนและการศึกษาดูงานสำหรับเยาวชน มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายทั้งการจัดอบรมด้านการฟื้นฟู การจัดตั้งเครือข่ายผู้เสียหาย การสังเกตการณ์คดี การระดมทุนให้ครอบครัว กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เสียหายจากประเทศอื่น ๆ มีการเจรจากับหน่วยงานในพื้นที่และมีปฏิบัติการเร่งด่วนรวมทั้งการล็อบบี้

3) ระดับประเทศ : การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองและการสร้างความตระหนักรู้

มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพทำงานกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงามความมั่นคง รายงานการละเมิดสิทธิให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบ รายงานข้อมูลให้ตำรวจและกระทรวงยุติธรรม ทำงานกับเครือข่ายสื่อมวลชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีการจัดทำใบแถลงข่าวและแถลงการณ์ การจัดสัมมนาและการรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งในเรื่องการสูญหายของบุคคล การทรมานและสิทธิของผู้เสียหาย ด้วยเราตระหนักถึงความอ่อนแอหรือความล้มเหลวในระดับองค์กรที่ทำงานด้านการอำนวยความยุติธรรม มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพจึงมีเป้าหมายรณรงค์ระดับประเทศเพื่อการปฏิรูปองค์กร

4)ระดับระหว่างประเทศ : การสนับสนุน การคุ้มครอง และความเป็นเอกภาพ

มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพจัดส่งข้อมูลและรายงานให้กับตัวแทนทางการทูต องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ผู้รายงานพิเศษและคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ ร่วมมือกับเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อให้การสนับสนุนกับผู้เสียหาย การทำจดหมายรณรงค์แบบเร่งด่วนและการรณรงค์อื่น ๆ และเข้าร่วมในการประชุมและสัมมนาระหว่างประเทศ

ccna 200-125400-051810-403300-208ccna 200-125ccda 200-310400-051?200-310200-105210-260ccna 200-125ccna 200-125cisco 200-310210-260210-060ccdp 642-874ccna 200-125200-125ccna 200-125ICND1 100-105CCNP 300-075CCDP 300-320CCNA 210-260CCDP 300-101ICND2 200-105ISC CISSPCCDA 200-310CCNP 300-135CCDP 300-115CCNA 210-065CCIE 400-101CCNA 210-060CCNP 300-070
full-lace-wigs-s    |
100-virigin-remy-hair-tape-extensions-1    |
synthetic-wigs-pow    |
hair-extensions-lace    |
human-hair-extensions-sat    |
human-hair-extensions-cch    |
remy-clip-in-hair    |
human-hair-wigs-98    |
human-hair-extensions-mercy    |
human-hair-extensions-hot    |
hair-extensions-hid    |
human-hair-sister    |
hair-extensions-me    |
hair-extensions-luxy    |
brazilian-hair-onsale    |
brazilian hair   ,
lace front wigs   ,
human-hair-wigs    |
lacewigsbuy-human-hair-wigs    |
divatress-wigs-human-hair    |
platinumwigs-human-hair-wigs    |
headcovers-wigs-human-hair-wigs    |
besthairbuy-wigs    |
human hair extensions   ,
Lace Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
Semi-full Lace Wigs   ,
Full Lace Wigs   ,
Human Hair Wigs   ,
Human Hair Full Lace Wigs   ,
lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair weave   ,
human hair wigs   ,
hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair extensions   ,